Оцінка основних засобів згідно МСФЗ (IFRS)

Оцінка основних засобів згідно МСФЗ (IFRS) є пріоритетним напрямом компанії «Ukrainian Appraisal».

Головними причинами переходу компаній на МСФЗ (IFRS) є:

  • можливість залучення довгострокових кредитних коштів, в т.ч. шляхом проведення IPO;
  • зниження вартості позичкового капіталу;
  • надання якісної інформації для прийняття інвестиційних рішень власниками та управлінських рішень менеджментом компанії;
  • забезпечення відповідності звітності в мультинаціональних компаніях, незалежно від особливостей національних стандартів бухгалтерського обліку.


Оцінка основних засобів згідно МСФЗ (IFRS) здійснюється нашою компанією для наступних цілей:
 

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»: оцінка проводиться з метою відображення справедливої вартості основних активів компанії, що вперше складає звітність за МСФЗ для адекватної характеристики її майнового стану.

МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»: основна задача оцінки – правильне відображення вартості придбання компанії на балансі компанії-покупця. Для цього проводиться оцінка матеріальних активів і зобов’язань компанії, що купується, а також визначаються і оцінюються її нематеріальні активи.

МСБО (IAS) 16 «Основні засоби»: в ряді випадків стандарти вимагають щорічної переоцінки основних засобів компанії з залученням незалежного оцінювача.

МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів»: оцінка проводиться з метою визначення величини знецінення окремого активу або бізнесу всієї компанії у випадку погіршення економічних умов.

МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи»: оцінка проводиться для обґрунтованого відображення нематеріальних активів компанії відповідно до вимог МСФЗ.

МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти»: оцінка проводиться для обґрунтованого відображення фінансових вкладень компанії відповідно до вимог МСФЗ.

МСБО (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість»: стандарти вимагають щорічної переоцінки майна, призначеного для інвестиційних цілей.

Переваги оцінки згідно МСФЗ, що проводиться нашою компанією:

  • високий рівень компетентності оцінювачів в МСФЗ і МСО та значний практичний досвід роботи за даним напрямом;
  • чітке дотримання вимог Міжнародних стандартів оцінки (IVSC) і Стандартів оцінки RICS до методик та процедур оцінки;
  • сприяння у формуванні необхідної для проведення оцінки вихідної інформації;
  • ефективна співпраця компанії з клієнтом та аудиторами щодо методик, процедур і результатів оцінки;
  • оперативне реагування на результати рецензування звіту як зі сторони клієнта, так і зі сторони аудиторів.


Позитивний досвід співпраці за даним напрямом з міжнародними аудиторськими компаніями зі складання звітів для цілей МСФЗ для підприємств різних сфер діяльності є гарантією якості наших послуг та високої кваліфікації оцінювачів «Ukrainian Appraisal».

Вартість робіт з оцінки основних засобів згідно МСФЗ (IFRS) встановлюється на основі базових тарифів компанії після попереднього ознайомлення з об’єктом оцінки, виходячи з погодинної оплати зайнятих в роботі спеціалістів.

Строки виконання робіт з оцінки основних засобів згідно МСФЗ (IFRS) залежать від кількості та складу основних засобів, галузі промисловості, в якій працює підприємство, і оперативності надання клієнтом вхідної інформації.

Замовити послугу